Sissejuhatus

Tartu Ülikoolis õpetatakse (või on läbi aegade) õpetatud väga suurel hulgal aineid. Selleks, et luua mingit süsteemi nendes ainetes, on neid aineid mõnda aega kodeeritud. Aga sellele vaatamata puudus kuni 1996. aastani ühtne ja üleülikooliline ülevaade ülikoolis õpetatavatest ainetest. Ja seda ka vaatamata sellele, et juba mõned aastad enne 1996. aastat anti välja kataloogi “Tartu Ülikooli loengud ja praktilised tööd …”. 1996. aastal kinnitas TÜ nõukogu Tartu Ülikooli õppeaineregistri statuudi ([1]). Sellega määratletakse, et kõik ülikoolis õpetatavad ained peavad olema korrektselt registreeritud ja arhiveeritud. Registri pidajaks määrati ülikooli õppe- ja üliõpilasosakond, kes on andnud välja (toimetanud) kataloogi “Tartu Ülikooli loengud ja praktilised tööd …”. Viimastel aastatel on sellega tegelenud õppe- ja üliõpilasosakonna üks osa: õppeinfosüsteemi grupp, kelle ülesanneteks on koondada kokku kogu ülikooli õpet puudutav andmestik (üldnimetusega õppeinfosüsteem) ja seda hallata.

Õppeinfosüsteemi grupp on üritanud õppeinfosüsteemi võimalikult paljudele kättesaadavaks teha. Üks võimalus on ainekataloog “Tartu Ülikooli loengud ja praktilised tööd …”. Kuna aga selle kataloogi omahind tõuseb pidevalt, ei ole see paljudele kättesaadav (peale selle on veel ka asjaolu, et kataloogi tiraaž on küllaltki väike). Seega otsustati luua õppeaineregistrile WWW-liides, mis võimaldaks (põhiliselt tudengitel) juurdepääsu samale infole või isegi enamale, mida pakub ainekataloog. Praeguseks on süsteem täielikult käivitunud ja asub aadressil http://oppe.admin.ut.ee/ained/.

Esimene versioon õppeaineregistri WWW-liidesest ilmus 1997. aasta augusti alguses. Selles kasutati tarkvara, mis polnud litsentseeritud (prooviversioon). Kuna selle kasutusaeg lõppes, tuli ka süsteem ümber teha (sügisel 1997). Uues süsteemis võeti kasutusele firma Microsoft® poolt jagatav vabavara Microsoft® Active Server Pages. WWW-liidese arengut saab jälgida aadressil http://oppe.admin.ut.ee/ained/tulemus/verinfo.asp.

Järgnevas kirjutises antakse ülevaade WWW-liidese tegemisel kasutatud tehnoloogiatest (algmaterjalid saadud allikast [2]), õppeaineregistri ülesehitusest ja WWW-liidese töö üldpõhimõtetest.

Esimesed kaks peatükki tutvustavad Active Server Pages (ASP) üldtehnoloogiat.

Kolmas peatükk tutvustab andmebaasidega suhtlemist ASP-is.

Neljandas peatükis tutvustatakse lühidalt ASP-is (sh. ka õppeaineregistri WWW-liideses) põhiliselt kasutatavat skriptikeel: VBScript.

Viies peatükk annab ülevaate õppeaineregistri andmebaasi ülesehitusest.

Kuuendas peatükis tutvustatakse õppeaineregistri WWW-liidese ülesehitust ja töö üldpõhimõtteid.

Esimeses lisas on toodud õppeaineregistri andmebaasi juures kasutatav eestikeelseks sorteerimiseks vajalik kooditabel.

Teises lisas on esitatud (mõningate mööndustega) WWW-liideses kasutatavad SQL-päringud (SQL – Structured Query Language).

Kolmandas lisas on esitatud WWW-liidese ASP-skriptid. Kuna ASP-skriptide esitamine paberkujul oleks liiga mahukas, on kolmandas lisas toodud näitena ainult kahe skripti koodid. Kõik ASP-skriptid on kättesaadavad WWW kaudu aadressil Lisa 3.

Kogu kirjutis on kättesaadav aadressil Aulis Sibola bakalaureusetöö